Folkrätt

Alternativet till att den starkaste vinner med våld är folkrätten.
Folkrätten är den juridik som reglerar staters och andra folkrättsaktörers inbördes rättigheter och förpliktelser. Inom folkrätten ryms FN-stadgans rätt, krigets lagar och mänskliga rättigheter.

Vad är folkrätt?

Folkrätten består av konventioner och avtal som styr hur stater ska bete sig i förhållande till varandra, andra internationella organ och till individer. Här återfinns till exempel Genèvekonventionen, Haagkonventionen och den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

När det gäller Palestina gäller de olika FN-resolutionerna, till exempel FN:s resolution 181 om FN:s delningsplan av Palestina från år 1947 och särskilda bestämmelser för Jerusalem, FN resolutionen om de palestinska flyktingarnas rätt att återvända 194, FN resolution 242 från 1967 om Israels skyldighet att dra sig tillbaka från de ockuperade områdena, liknande skrivningar som bekräftar densamma i resolution nr 338 från år 1973, återigen bekräftad i UNSC resolution 2334 från 2016. I folkrätten för Palestina och Israel ingår även Romstadgan och dess skrivningar om apartheid och FN:s apartheidkonvention.

Bli medlem idag

Bli medlem i Kairos Palestine Sweden